ban 1

Ogłoszenia

Krosno 15.02.2018

Informacja o wyborze oferty:

Znak sprawy: RPO/BIT/1/2018

Do realizacji zadania została wybrana oferta:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
Data wpływu oferty: 9 lutego 2018 r.
Cena netto: 49.000,00 PLN
Czas wykonania: do dnia 28 lutego 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności

Krosno, 01-02-2018 r.

Znak sprawy: RPO/BIT/1/2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o wytyczne kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie w jakim mają odpowiednie zastosowanie stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

Zamawiający

F.U.H.Bit-Plus Jacek Krzysik

Ul. Kochanowskiego 11

38-400 Krosno

Nr NIP 6841428260

Rodzaj zamówienia

Usługi doradcze w zakresie opracowania analizy, studium wykonalności

Kod CPV 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją konkursową konkursu organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje.

Załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną całość. Zaleca się zapoznanie z pełną dokumentacją dotyczącą zamówienia.

  1. Nazwa zamówienia

Przeprowadzenie analiza niezbędnych prac B+R, mających na celu stworzenie systemu informatycznego współpracującego z platformą elearningową zintegrowanego z modułem do prezentacji ofert pracy.

 

Pobierz pełny tekst zapytania >>>

Załączniki:

Wzór oferty >>>

Załącznik nr 1 :

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 2 :

Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym;

Załącznik nr 3 :

Oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych, kadrowych oraz możliwości zrealizowania zamówienia;

Załącznik nr 4 :

Lista uzyskanych referencji od podmiotów na rzecz których Oferent świadczył usługi z zakresu analiz dotyczących prac badawczo-rozwojowych

Załącznik nr 5 :

Aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub innego rejestru – nie starszy niż 1 miesiąc

Załącznik nr 6:

Wzór umowy

Załącznik nr 7:

dokumenty potwierdzające status jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), tj. prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiadanie nadanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceny parametrycznej wydziału, na którym prowadzony jest w/w kierunek przynajmniej na poziomie oceny B

Załącznik 8

Potwierdzenie wpłaty wadium

 

 

.............................................................................................................................................

 

Zapytanie ofertowe zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności

Krosno, 24-11-2017 r.

Znak sprawy: RPO/BIT/1/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o wytyczne kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie w jakim mają odpowiednie zastosowanie stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

Informujemy, że postepowanie w ramach zapytania RPO/BIT/1/2017 z dnia 24-11-2017 zostało anulowane

Please publish modules in offcanvas position.